Pendidik bahasa pembina jati diri bangsa

Dr. Hashim B. Othman

Hashim B. Othman

1.   MAKLUMAT PERIBADI

Nama: Hashim Othman
Gelaran: Profesor Madya
No. Kad Pengenalan: 531107-02-5367
Tarikh Lahir: 7 November 1953
Alamat Pos:

Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
Universiti Sains Malaysia
11800 Minden
Pulau Pinang

Telefon  - Pejabat 04-6532970
Bimbit: 012-4930879
Faksimili: 04-6572907
E-mel: hashim@usm.my
Bidang Kepakaran: Pendidikan Bahasa Melayu dan Penilaian Bahasa (Penulisan)
Pendidikan/Kelulusan:

a)         Sijil Keguruan – Maktab Perguruan Sri Pinang (1975)

         (Pengkhususan:  Pendidikan Awal Kanak-kanak)

b)         B.A. (Hons.) – Universiti Malaya (1979)

         (Pengkhususan : Pengajian Melayu dan Sejarah)

c)         M.Ed. – Universiti Kebangsaan Malaysia (1989)

         (Tajuk disertasi:  Persepsi Guru-guru Terlatih Terhadap Kursus Khas Pengajaran Bahasa Malaysia)

d)         Ph.D. – Universiti Sains Malaysia (2000)

         (Tajuk tesis : Penerokaan Komponen-komponen Komunikatif dan Pembinaan Skema Pemarkahan Holistik Berfokus Bagi Menggred Perlakuan Karangan Bahasa Malaysia Sekolah Menengah).

2.        PENGALAMAN

(a)  Pengajaran

1.  Guru sekolah rendah

SK Sabak Bernam, Selangor (1976)

2.  Guru sekolah menengah

SMK Labu Besar, Kulim, Kedah (1979-1983)

3.  Pensyarah maktab perguruan

a)    Maktab Perguruan Sri Pinang, Pulau Pinang (1983-1991)

b)    Maktab Perguruan Tuanku Bainun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang (1991-1992)

4.  Pensyarah universiti

Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang (1992-sekarang)

(b)      Pentadbiran

1.  Pengerusi Rancangan Pendidikan

Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh

(1999-2002)

2. Timbalan Dekan

    (Akademik & Pembangunan Pelajar)

Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (2002-2005)

3.  Pengurus Q (MS ISO 9001: 2000)

Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (2002-2005)

4.  Ketua Editor Diges Pendidik

Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (2001-sekarang)

(c)  Keahlian Jawatankuasa / Badan Ikhtisas

1.  Ahli Individu

2.  Ahli

3.  Presiden

Jawatankuasa Bertindak Bahasa Malaysia, Universiti sains Malaysia (2003-2005)

Jawatankuasa Kecil Amanah Bahasa Malaysia, Universiti Sains Malaysia (2005 – Sekarang)

Persatuan Pendidik Bahasa Melayu, Malaysia (2005 – Sekarang)

3.   PENCAPAIAN / ANUGERAH

 a)  Pendidik Harapan, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (2000)

 b)  Sijil Penghargaan Perkhidmatan USM (2001)

 c)  Anugerah Perkhidmatan Cemerlang USM (2002)

4.  PENERBITAN

a)  Buku (termasuk bahagian dalam buku)

Hashim Othman. (1982).  Sampai bila kaum guru patut disalahkan? Dalam Isu-isu pendidikan di Malaysia oleh Ibrahim Saad (peny.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hashim Othman. (2003).  Tujuh kelemahan guru pelatih dalam latihan mengajar. Dalam Guru pelatih dan keperluan pengajaran oleh Salleh Abd. Rashid, Abdul Rashid Mohamed, dan Aminah Ayob (peny.).  Pulau Pinang: Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia.

Hashim Othman. (2003). Kemahiran Menulis: Perspektif Komunikatif.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hashim Othman. (2005).  Pentaksiran Karangan Bahasa Melayu. Pulau Pinang: Penerbit USM.

Hashim Othman. (2006).  Bahasa Melayu untuk Kelas Pendidikan Khas. Pulau Pinang. Penerbit USM.

Hazri Jamil, Hashim Othman, dan Rohizani Yaakub. (2004). Pengantar Kaedah Pengajaran Ilmu Kemanusiaan.  Ahah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd.

 

b)   Monograf

Hashim Othman. (1997).  Laporan Projek Sumbangsih .Siri Monograf No. 6, Unit Penyelidikan Pendidikan Asas (UPPA), Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia.

Hashim Othman. (2004).  Pembinaan Modul Pengajaran Terancang Bahasa Melayu untuk Kanak-kanak Kurang Keupayaan Mental. Siri Monograf No. 14/2004, Unit Penyelidikan Pendidikan Asas (UPPA), Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia.

Hashim Othman. (2006).  Tahap Kefasihan Kemahiran Menulis Murid Sekolah Rendah di Malaysia. Siri Monograf (dalam persediaan), Unit Penyelidikan Pendidikan Asas (UPPA), Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia.

Nor Hashimah Hashim, Hashim Othman, Yahya Che Lah, Mohammad Zohir Ahmad, Abdul Rashid Mohamed, Rohizani Yaakub, Shahabudin Hashim, Ishak Ramli, Subadrah Nair, Abdul Rahman Abdul Aziz, Abdullah Sani Yahaya (2006).  Siri Monograf (dalam persediaan), Unit Penyelidikan Pendidikan Asas (UPPA), Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia.

c)  Jurnal

Hashim Othman. (1992).  Pensyarah sebagai model kepada guru pelatih:  Hasil beberapa kajian.  Jurnal Pendidikan Guru, Bil. 8, hal. 95-100.

Hashim Othman, Noor Azmi Mohd. Jan, dan Aishah Shahul Hameed. (1993).  Korelasi antara pencapaian guru-guru pelatih dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia dengan mata pelajaran Pengajian Melayu. Jurnal Dewan Bahasa, Jilid 37, Bil. 7, Julai, hal. 622-639.

Hashim Othman. (1995). Peningkatan kemahiran membaca untuk pemelajaran yang berkesan dan keperluan masa depan.  Jurnal Dewan Bahasa, Jilid 39, Bil. 3, Mac, hal. 210-221.

Hashim Othman. (2000). Pentaksiran kemahiran menulis karangan bahasa Melayu dari perspektif komunikatif.  Penetapan perlakuan minimum dan analisis kecekapan. Jurnal Dewan Bahasa, Jilid 44, Bil. 2, hal. 193-207.

Hashim Othman. (2001). Komponen-komponen komunikatif dalam karangan bahasa Melayu sekolah menengah.  Jurnal  Bahasa, Jilid 1, Bil. 3, September, hal. 352-377.

Hashim Othman. (2002). Pembinaan skema pemarkahan holistik berfokus bagi menggredkan karangan pemujukan. Jurnal Bahasa, Jilid 2, Bil. 3, September, hal. 334-351.

5.   KERTAS KERJA / PROSIDING PERSIDANGAN

Hashim Othman. (1996).  Pengajaran penulisan kreatif dalam bahasa Melayu di sekolah rendah: Ke arah peningkatan amalan guru dan perkembangan literasi. Abstrak/kertas kerja Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu, di Beijing Foreign Studies University, Beijing, China, 20-24 Mei. 

Hashim Othman. (1999).  Kemahiran menulis daripada perspektif komunikatif: Penetapan piawai minimum perlakuan dan analisis kecekapan. Abstrak Persidangan Bersama MERA-ERA, di Century Mahkota Hotel, Melaka, 1-3 Disember 1999.

Hashim Othman. (2002).  Penerokaan Komponen-komponen komunikatif dalam wacana tulisan bahasa Melayu sekolah menengah.  Kertas kerja Kolokium Bahasa dan Pemikiran Melayu/Indonesia Ke-2 anjuran bersama Sekretariat Falsafah dan Sains Islam, Universiti Sains Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka di Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang pada 16-19 Jun 2000.

Hashim Othman. (2002).  Penerapan idea komunikatif dalam penaksiran kemahiran menulis karangan pelahiran dalam bahasa Melayu. Prosiding Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu Beijing ke-2, Jilid II: Komunikasi, Bahasa, Sastera, Komunikasi dan Media, Beijing, China, 8-15 Oktober 2002.

Hashim Othman. (2002).  Kebolehpercayaan alat bagi menaksir kecekapan berbahasa dalam wacana penerangan bahasa Melayu.  Prosiding Persidangan Kebangsaan Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah yang bertema Pelaksanaan PKBS: Isu dan Cabaran ke arah Sekolah Berkesan di The Bayview Beach Resort, Batu Feringhi, Pulau Pinang, 14-15 Oktober 2002.

Hashim Othman. (2005). Penilaian Tahap Penguasaan Kemahiran Menulis Dalam Bahasa Melayu Murid Sekolah Kebangsaan: Kebolehpercayaan Instrumen. Prosiding Persidangan Serantau Pendidikan Bahasa Melayu anjuran bersama Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Pusat Pengajian Seni, Universiti Sains Malaysia, dan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara dari 16 – 18 September 2005.

Hashim Othman, Mokhtar Ismail, Rohizani Yaakub, Wan Mohd. Rani Abdullah, dan Nor Hashimah Hashim. (2004).  Pembinaan Item Ujian Bahasa Melayu Format Baru. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Melayu 2004 anjuran bersama Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Pusat Pengajian Seni, Universiti Sains Malaysia, dan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara dari 23 – 25 Mei 2004.

Hashim Othman, dan Kamaruddin Yaakub. (1997).  Ketrampilan Menulis Karangan Pada Peringkat Menengah: Sebuah Model Cadangan.  Kertas kerja Persidangan Pendidikan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu anjuran Jabatan Pendidikan Bahasa, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya di Hotel NPC, Petaling Jaya.

Hashim Othman, dan Mohd. Daud Hamzah. (2001).  Latihan Mengajar Kendalian Sekolah:  Penerokaan komponen-komponen kecekapan mengajar guru pelatih prasiswazah. Prosiding Persidangan Antarabangsa Pendidikan Guru di Concorde Hotel, Shah Alam, Selangor, 16-17 Julai 2001.

Aminah Ayob, Hashim Othman, Zurida Ismail, dan Ishak Ramly. (1998). ‘Internship’/praktikum dalam pendidikan guru – Cadangan permuafakatan ke arah kecemerlangan pendidikan. Prosiding Seminar JPPG 1998 yang bertema Pendidikan Guru Untuk Sekolah Berkesan di Universiti Malaya, 26-28 Oktober.

Mohd. Daud. Hamzah, Idris Md. Noor, Hashim Othman, Mokhtar Ismail, dan Salmah Ayob. (2000).  Perkongsian Ikhtisas Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan dengan Sekolah-sekolah dalam Pelaksanaan Latihan Mengajar.  Prosiding Seminar kebangsaan Jawatankuasa Penyelarasaan Pendidikan Guru (JJPG 2000) bertema Kepimpinan Profesional dan Akademik dalam Pendidikan Guru Alaf Baru, anjuran JPPG dan Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial, Universiti Malaysia Sabah di Hotel Promenade, Kota Kinabalu pada 4 Mei 2001.

Norfishah Mat Rabi. Halim Ahmad, dan Hashim Othman. (2003).  Pembelajaran Kolaboratif dalam pemahaman Teks Drama Komsas.  Prosiding Seminar pengajaran dan Pembelajaran Komsas bertema Penghayatan dan pelaksanaan Komsas dalam Bahasa Melayu, anjuran Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Pusat Pengajian Seni (Universiti Sains Malaysia) dan Dewan Bahasa dan Pustaka (Wilayah Utara) di Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang pada 7-8 Februari 2003.

Shuki Osman, dan Hashim Othman. (2004).  Pembentukan Jati Diri Melayu Berada di Persimpangan. Kertas kerja iringan Kolokium Bahasa dan Pemikiran Melayu/Indonesia Ke-4, Universitas Negeri Medan, Medan, Sumatera dari 28 -30 Jun 2004.

6.  PENYELIDIKAN

Ghazali Othman, Mokhtar Ismail, Mohammed Zin Nordin, Hashim Othman, Mohamed Shaari Mohd. Din, dan Lim Chap Sam. Kajian tentang kegemaran menonton televisyen dan membaca pelajar sekolah menengah.  Penyelidikan di bawah pembiayaan Bahagian Perancangan Dasar dan Penyelidikan Pendidikan (EPRD), Kementerian Pendidikan Malaysia (1993 – 1995). 

Hashim Othman. Pembinaan bahan pengajaran terancang bahasa Melayu untuk kanak-kanak kurang keupayaan mental.  Penyelidikan di bawah Geran USM Jangka Pendek USM (2002 - 2004).

Hashim Othman, Rohizani Yaakub, Nor Hashimah Hashim,   dan Mohammad Zohir Ahmad. Tahap penguasaan kemahiran menulis dalam bahasa Melayu KBSR.  Penyelidikan di bawah  Fundamental Research Grant Scheme (FRGS) (2003 – 2005).

Nor Hashimah Hashim, Hashim Othman, Yahaya Che Lah, dan Mohammad Zohir Ahmad. Tahap kefahaman bacaan bahasa Melayu murid-murid sekolah rendah.  Penyelidikan di bawah Fundamental Research Grant Scheme (FRGS) (2003 – 2005).

7.   PERUNDINGAN

a)   Pembinaan modul pengajaran terancang:

1.     Pembinaan Modul Projek In-Spire/Yayasan Sabah (1995-1997)

2.     Pembinaan Modul Bahasa Melayu Sekolah Kanak-kanak Kurang Upaya, Pulau Pinang (2001– 2002)

       Modul yang Dihasilkan:

(i)             Modul Panduan Pengajaran Terancang  Bahasa Malaysia Tahun 1 (1995) 

(ii)            Modul Panduan Pengajaran Terancang  Bahasa Malaysia Tahun 2 (1996) 

(iii)           Modul Panduan Pengajaran Terancang  Bahasa Malaysia Tahun 3 (1997)

(iv)          Bahan Pengukuhan Bahasa Malaysia Tahun 1 (1996)

(v)           Bahan Pengukuhan Bahasa Malaysia Tahun 2 (1996)

(vi)          Bahan Pengukuhan Bahasa Malaysia Tahun 3 (1997)

(vii)         Ujian Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (Semester I dan II) - Pemahaman dan Penulisan (1996)

(viii)        Ujian Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 2 (Semester I dan II) - Pemahaman dan Penulisan (1996)

(ix)          Ujian Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 3 (Semester I dan II) - Pemahaman dan Penulisan (1997)

Bengkel yang Dikendalikan:

(i)             Bengkel Penggunaan Modul Pengajaran Terancang Bahasa Malaysia untuk Kakitangan Sumber Sekolah Projek Khas Negeri Sabah (1995 dan 1996)

(ii)            Bengkel Pemantauan Penggunaan Modul Pengajaran Terancang Bahasa Malaysia untuk Guru Besar Sekolah Projek Khas Negeri Sabah (1996)

b)   Pelantikan sebagai Konvener Seminar Memperkasa Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu dalam Sistem Persekolahan (2006)