Pendidik bahasa pembina jati diri bangsa

Dr. Nor Hashimah Hashim

Gelaran:  Profesor Madya

Kelayakan:

PhD

MEd (Primary Education)

BEd (BM)

Sijil Perguruan (PPAK)

Institusi:  Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, USM

Bilik:  2-03 Bangunan E47

Tel:  04 – 653 2974

Pengalaman Kerja

Nor Hashimah Hashim berpengalaman mengajar di sekolah rendah (1981 – 1987) dan menengah (1991 – 1993) sebelum melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah kedoktoran di University of Leeds, UK (1993 – 1997). Beliau pernah mengikuti kursus Diploma in Preschool Practice di Park Lane College, Leeds, England.

Pengkhususan Bidang

Nor Hashimah Hashim adalah Profesor Madya di Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, USM dalam bidang Pendidikan Sekolah Rendah dan Kurikulum Prasekolah. 

Penerbitan

Buku Penyelidikan/Monograph

1.      Aminah Ayob, Khadijah Zon, Maznah Ismail, Mohd. Daud Hamzah, Mokhtar Ismail, Nor Hashimah Hashim & Zurida Ismail (1999).  Penyelidikan tentang Kualiti Kurikulum & Pelaksanaan Pengajaran & Pembelajaran di Hadhanah, USM.  Laporan Kajian.  Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan.  135 ms.

2.      Nor Hashimah Hashim (2000).  Garis Panduan & Pemeriksaan Projek Penyelidikan Ijazah Tinggi:  Satu Cadangan dalam Aminah Ayob, Salleh Abdul Rashid & Mokhtar Ismail (2000).  Ekspektasi & Penilaian Projek Penyelidikan Sarjana Pendidikan.  Siri Monograf 1/2000.  Pulau Pinang:  Unit Penyelidikan Pendidikan Asas.  ms.  1-5.

3.      Nor Hashimah Hashim (2000).  Pemahaman Guru Terhadap Penerapan Nilai-Nilai Murni di dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu di Sekolah Rendah.  Siri Monograf.  Unit Penyelidikan Pendidikan Asas. 48 ms.  

4.      Nor Hashimah Hashim & Norain Md. Nor (2001).  Diagnosis of Pupils’ Learning Difficulties of Malay Language in Primary School in Malaysia.  Siri Monograf.  Basic Educaton Research Unit (UPPA).  85 pp. 

5.      Nor Hashimah Hashim, Hashim Othman, Yahya Che Lah, Mohammad Zohir Ahmad, Abdul Rashid Mohamed, Rohizani Yaakub, Shahabudin Hashim, Ishak Ramli, Subadrah Nair, Abdul Rahman Abdul Aziz, Abdullah Sani Yahaya (2002).  Kefahaman Bacaan Bahasa Melayu Murid Sekolah Rendah.  Siri Monograf.  Penerbit Universiti.  130ms.  (proses penerbitan)

Jurnal Kebangsaan

1.      Nor Hashimah Hashim (1998).  Teachers’ Responses to Class Size at the Primary Level in Malaysia.  Jurnal Pendidik & Pendidikan.  Jilid 16, ms. 29-37.

2.      Nor Hashimah Hashim (2001).  Keseronokan Bersekolah di Malaysia:  Suatu Kritikan Terhadap Kurikulum Persekolahan Semasa.  Jurnal Diages Pendidik.  Jilid 1, Bil. 2, ms. 23-29.

3.      Nor Hashimah Hashim (2001).  Penerapan Nilai-Nilai Murni Melalui Mata Pelajaran BM di Sekolah Rendah.  Jurnal Pendidikan Islam.  Jilid 9, Bil. 4, ms. 27-40.

4.      AMH Zabidi Hussin, AR Mazidah, BS Quah, JA Wahab, AT Ruzita, I Zukifly, I Maznah, K Sham, H Nor Hashimah (2002).  Assessment of Strategies for Promotion of Healthy Lifestyle in Malaysian Children: Findings from the HELIC Study.  Medical Journal Malaysia.  Vol 57 Supplement D, Okt.  2002 pp. 12.

Prosiding Antarabangsa

1.      Nor Hashimah Hashim & Norain Md. Nor (2001).  Diagnosis of Reading Comprehension Difficulties in Malay Language at Primary Schools in Malaysia.  Proceeding of the International Conference on Measurement & Evaluation in Education at Penang Park Royal Resort.  11-13 Nov. 2001.  (dalam CD)

2.      Yahya Che Lah & Nor Hashimah Hashim (2002). Pengajaran Bahasa Melayu: Pelaksanaan dan Penglibatan Murid di Sekolah Rendah. Prosiding Persidangan Antarabangsa Bahasa Melayu di Beijing, China  pada 7-14 Okt. 2002.  ms 1072-1080.

 

Prosiding Kebangsaan

1.      Nor Hashimah Hashim & Khadijah Zon (2000).    Pelaksanaan  Penilaian Moral:  Satu Tinjauan di Prasekolah.  Prosiding  Seminar Pendidikan Awal Kanak-Kanak di Hotel Crown Prince, Pulau Pinang pada 18 Nov. 2000 anjuran PPIP & ASAHI Base Sdn. Bhd.  ms. 64-79.

2.      Nor Hashimah Hashim (2002). Saiz Kelas:  Masalah Guru Sekolah Rendah. Prosiding Seminar Kebangsaan Profesion Perguruan di Residence Hotel UNITEN pada 3-4 JUN 2002 anjuran  UKM. ms. 363-374.

3.      Zabidi Azhar Hussin, Aminah Ayob,  Nor Hashimah Hashim, et. al. (1999).  Promotion of Healthy Lifestyle in Children.  The Proceedings of the Sixth Investigators Meeting:  Promotion of Healthy Lifestyle in Malaysia, Awana Porto Malai, Pulau Langkawi, 3-5 April 1999, organized by IRPA Top Down Research Committee, School of Medical Sciences, USM Kubang Kerian.

4.      Zabidi Azhar Hussin, Aminah Ayob,  Nor Hashimah Hashim, et. al. (1999).  Promotion of Healthy Lifestyle in Children.  The Proceedings of the Seventh Investigators Meeting:  Promotion of Healthy Lifestyle in Malaysia, Perdana Beach Resort, Kota Bharu, Kelantan, 23-25 June 2000, organized by IRPA Top Down Research Committee, School of Medical Sciences, USM Kubang Kerian.

5.      Nor Hashimah Hashim (2002). Program Pendidikan Pemakanan untuk Kesejahteraan Kanak-kanak:  Penyelidikan HELIC.  Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Awal Kanak-kanak di Hotel Copthorne, Pulau Pinang pada 29-30 Jun 2002 anjuran PPIP, USM. ms. 127143.

6.      Yahya Che Lah & Nor Hashimah Hashim (2002). Program Intervensi Jati Diri Murid-Murid Islam di Sekolah Rendah Melalui Mata Pelajaran Bahasa Melayu. Prosiding 1 Persidangan Kebangsaan Pendidikan Agama di Hotel Copthorne,  pada 7-9 Sept. 2002 anjuran PPIP, USM. ms. 43-51.

7.      Nor Hashimah Hashim, Fatimah Saleh & Aminah Ayob (2002). Keberkesanan Program Pendidikan Pemakanan Terhadap Pengetahuan, Sikap & Amalan Pemakanan Kanak-Kanak di Pulau Pinang:  Penyelidikan HELIC. Prosiding 2 Persidangan Kebangsaan Pendidikan Agama di Hotel Copthorne,  pada 7-9 September 2002 anjuran PPIP, USM. ms. 49-58.

8.      Nor Hashimah Hashim & Norain Md. Nor (2002). PKBS Menggunakan Komputer:  Tahap Kefahaman Bacaan Bahasa Melayu Murid-Murid Sekolah Rendah.  Prosiding Persidangan Kebangsaan Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah di Bayview Beach Resort, pada 14-15 Okt. 2002 anjuran PPIP, USM & KPM.

9.      Nor Hashimah Hashim, Hashim Othman & Abdul Rashid Mohamed (2002).  Model Taksonomi Kefahaman Bacaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah:  Fokus Kajian.  Prosiding Bengkel Tahap Kefahaman Bacaan Bahasa Melayu Murid-Murid Sekolah Rendah, di Peranginan Gunung Jerai, pada  Nov. 2002 anjuran PenyelidikPenyelidik FRGS, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, USM.

Buku

1.      Nor Hashimah Hashim & Yahya Che Lah (2003).  Panduan Pendidikan Prasekolah.  PTS Publication & Distributors Sdn. Bhd. Bentong, Pahang (untuk kursus B.Ed. Prasekolah Sesi 2003/04)

2.      Nor Hashimah Hashim & Aminah Ayob (2003). Panduan Amalan Pemakanan Berkhasiat Prasekolah.  PTS Publication & Distributors Sdn. Bhd. Bentong, Pahang (sedang disunting dan akan diterbitkan Mei 2003)

Modul

1.      Nor Hashimah Hashim, Khadijah Zon & Anna Christina Abdullah (1999, 2000, 2001, 2002 & 2003).  Pengenalan Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak.  Kursus SGP 101. Unit Penyelidikan dan Pendidikan Asas, PPIP,  USM.

2.      Nor Hashimah Hashim (2000, 2001 & 2002). Prinsip & Pengurusan Kurikulum Prasekolah.  Kursus SPL 101.  Unit Penyelidikan dan Pendidikan Asas, PPIP, USM.

3.      Khadijah Zon, Mustapa Kassim, Nor Hashimah Hashim & Anna Christina Abdullah  (2001). Pendidikan Prasekolah & Latihan Profesional. Kursus SJP 301.  Unit Penyelidikan dan Pendidikan Asas, PPIP, USM.

4.      Mohamad Daud Hamzah, Munirah Ghazali, Anna Christina Abdullah, Nor Hashimah Hashim & Saleh Abdul Rashid (2001).  Kurikulum & Pedagogi Prasekolah.  Kursus SJP 302.  Unit Penyelidikan dan Pendidikan Asas, PPIP, USM.

5.      Khadijah Zon, Abdul Rashid Mohamad & Nor Hashimah Hashim (2002). Modul 1: Kursus Asas Keguruan Untuk Guru-Guru Sekolah Rendah Islam (SERAI). Majlis Agama Pulau Pinang dan PPIP, USM.

6.      Nor Hashimah Hashim & Norain Md. Nor (2001).  Modul untuk Diagnosis Kefahaman Bacaan Bahasa Melayu Murid Sekolah Rendah.  PPIP, USM & Sekolah Teknologi Maklumat, UUM.

7.      Aminah Ayob, Nor Hashimah Hashim, Fatimah Saleh & Aswati Hamzah (2000).  Pengetahuan, Sikap & Amalan Pemakanan Kanak-Kanak Prasekolah: Projek Penyeldikan Promosi Gaya Hidup Sihat.  Unit Penyelidikan dan Pendidikan Asas, PPIP, USM.

8.    Nor Hashimah Hashim, Fatimah Saleh, Khadijah Zon dan Jameyah Sharif (2000). Draf Huraian Kurikulum Prasekolah: Bidang Kognitif, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Komunikasi & Sosioemosi.  Panduan Guru-Guru Tadika dan Sekolah Rendah Islam. Majlis Agama Islam. Pulau Pinang.

9.Nor Hashimah Hashim, Fatimah Saleh, Khadijah Zon dan Jameyah Sharif (2000). Draf Huraian Kurikulum Prasekolah: Bidang Ketatanegaraan, Perkembangan Fizikal, Seni & Estetika & Nyanyian. Panduan Guru-Guru Tadika dan Sekolah Rendah Islam. Majlis Agama Islam. Pulau Pinang

10.  Nor Hashimah Hashim & Aminah Ayob (2000).  Modul Bercerita Amalan Pemakanan Sihat  Kanak-kanak Prasekolah.                                                                     

11.  Nor Hashimah Hashim & Aminah Ayob (2000). Modul Aktiviti Amalan Pemakanan Sihat Kanak-kanak Prasekolah .   

12.  Nor Hashimah Hashim & Aminah Ayob (2000). Modul Permainan Amalan Pemakanan Sihat Kanak-kanak Prasekolah.